(1)
ปัญญาศักดิ์ อ.; บัวทอง น. .; แก้วสุวรรณ์ ส. .; อันชื่น น. .; ไมตรีจิตต์ ว. .; หงสะพัก ท. .; บัวผัน ศ. . สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนในแต่ละฤดูกาลภายใต้สภาพภูมิอากาศร้อนชื้น เขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม. KAJ 2021, 50, 384-398.