(1)
สุวรรณมณี จ.; ศรีธิวงค์ ศ. .; ครุฑไทย ณ. .; ชัยวัง น. .; มรุปัณฑ์ธร ก. .; วัฒนกูล ว. . การให้ผลผลิต และคุณภาพไข่ไก่ที่เลี้ยงด้วยอาหารข้นผสมด้วยโปรตีนสกัดจากต้นอัญชัน. KAJ 2021, 50, 471-480.