(1)
ศีลเตโช ศ.; ศรีบุญลือ ว. .; Hammecker, C. .; ตรีโลเกศ ว. .; Luc Maght, J. . การหาคุณสมบัติเชิงชลศาสตร์ของดินเม็ดหยาบโดยวิธีระเหย. KAJ 2013, 41, 27-44.