(1)
โคตะเสนา ส. .; สนิทชน จ. .; จันทร์แก้ว ส. .; มอญขาม ธ. . เทคนิค Rapid Generation Advance ในการศึกษาพันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะความไวต่อช่วงแสงในคู่ผสมระหว่างข้าวอายุสั้นพันธุ์ ULR368 และพันธุ์ กข6 ในการประเมินนอกฤดูปลูก. KAJ 2021, 50, 340-347.