(1)
นันท์วัชราธรณ์ พ. .; กุลดิลก ก. .; สุขกำเนิด เ. . การวิเคราะห์คุณลักษณะที่ผู้บริโภคต้องการของผลิตภัณฑ์ปลาช่อนอบกรอบ ในเขตกรุงเทพมหานคร. KAJ 2020, 48, 749-762.