(1)
ขุนอินทร์ อ. . การศึกษาประชากรไส้เดือนฝอยศัตรูข้าวและระดับรุนแรงของโรคในพื้นที่ปลูกข้าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. KAJ 2020, 48, 1347-1383.