(1)
ธัมวาสร ศ. . . . พันธุกรรมกับอาหารโคนม. KAJ 2015, 43, 591-596.