(1)
นรสิงห์ อ. .; ธนะจิตต์ ศ. .; อนุสนธิ์พรเพิ่ม ส. .; เขียวรื่นรมณ์ เ. . ความแปรปรวนและศักยภาพของดินที่ใช้ปลูกข้าวหอมมะลิ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. KAJ 2017, 45, 121-132.