(1)
เสรี พ. .; อนุสนธิ์พรเพิ่ม ส. .; ธนะจิตต์ ศ. . ผลของการไถพรวนและวัสดุปรับปรุงดินต่อความเสถียรของเม็ดดิน ในชุดดินยโสธรที่ปลูกมันสำปะหลัง. KAJ 2017, 45, 227-238.