(1)
สันป่าเป้า ป. .; พลซา ส. .; ปองผดุง ป. .; ทาวงศ์ ว. . ความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืชและความสัมพันธ์ต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ถาง จังหวัดแพร่. KAJ 2017, 45, 663-674.