(1)
เหมรัตน์ตระกูล พ. .; นากาโน ค. .; พูลลาภ พ. .; เทียนจุมพล ป. .; สีหะนาม พ. .; ธรรมพฤฒินันท์ พ. .; มณีวระ พ.; บุณยเกียรติ ด. . ผลของบรรจุภัณฑ์สุญญากาศต่อคุณภาพของผลพลับพันธุ์ ‘Xichu’ ภายหลังการขจัดความฝาด. KAJ 2017, 45, 685-692.