(1)
แก้วตาทิพย์ ว. . ความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. KAJ 2017, 45, 693-702.