(1)
สุนทรชัย ส. .; รัตนานิคม ค. .; พรมอุทัย ช. .; คงปั้น อ. . อิทธิพลของการทำนาแบบเปียกสลับแห้งต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดข้าวที่ปลูกในเนื้อดินแตกต่างกัน. KAJ 2021, 49, 1259-1267.