ระดาไสย ย. .; แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ ว. . การประเมินการดูดใช้และประสิทธิภาพธาตุอาหารของอ้อยสายพันธุ์ต่างๆ ภายใต้สภาพดินทรายที่ได้รับน้ำชลประทาน . วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 49, n. 6, p. 1402–1409, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/248829. Acesso em: 27 มิ.ย. 2022.