แซ่ย่าง เ. .; สุภาภรณ์ ส. .; พรมอุทัย ช. ผลของชนิดปุ๋ยโพแทสเซียมต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ที่ปลูกในสภาพน้ำขังและไม่ขังน้ำ. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 49, n. 1, p. 1–11, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249311. Acesso em: 14 ส.ค. 2022.