อยู่เจริญกิจ ณ. .; ธนะจิตต์ ศ.; อนุสนธิ์พรเพิ่ม ส. . ผลของเหล็กและแมงกานีสต่อข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในดินนาต่างชนิด. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 49, n. 1, p. 12–24, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249313. Acesso em: 12 ส.ค. 2022.