นุวันนา ซ. .; ธนะจิตต์ ศ. .; อนุสนธิ์พรเพิ่ม ส. . .; เขียวรื่นรมณ์ เ. . สถานะของเหล็กในพื้นที่กุลาร้องไห้และการตอบสนองของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต่อปุ๋ยเหล็กที่ให้ทางใบ. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 49, n. 1, p. 25–36, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249314. Acesso em: 12 ส.ค. 2022.