ล สุขญาณกิจ ส. .; จิวประเสริฐ โ. .; แปงใจ ว. .; พาณิชพัฒน์ ธ. การเปรียบเทียบคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์สองชนิดต่อผลผลิตข้าวหอมปทุม และสมบัติดิน . วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 49, n. 1, p. 37–48, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249316. Acesso em: 14 ส.ค. 2022.