สาระพิน ป. .; เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ ช. .; โพธิ ฤ. . ลายเซ็นเชิงคลื่นของข้าวที่มีต่อสภาวะเครียดจากก๊าซโอโซนด้วยเทคโนโลยี การรับรู้จากระยะไกลแบบไฮเปอร์สเปกตรัลภาคพื้นดิน. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 49, n. 1, p. 64–75, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249318. Acesso em: 9 ส.ค. 2022.