แก้วประดิษฐ์ ว. . การจัดการใบอ้อยเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็กและส่งเสริมการผลิตอ้อยอย่างยั่งยืน. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 49, n. 1, p. 76–86, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249319. Acesso em: 20 ส.ค. 2022.