ศรีทองแท้ ช. .; มอญขาม ธ. ม.; สนิทชน จ. .; ศรีสว่างวงศ์ ส. . . .; สมพงศ์ จันทร์แก้ว ส. จ. การศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกถั่วเหลืองนอกฤดู ในสถานีทดลอง เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ . วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 49, n. 1, p. 87–104, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249320. Acesso em: 12 ส.ค. 2022.