คำพันธ์ พ. .; บุญมี ศิริ บ. ศ. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์แตงกวาลูกผสมหลังเคลือบร่วมกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 49, n. 1, p. 105–118, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249321. Acesso em: 19 ส.ค. 2022.