นันตะกูล ก. .; หมื่นมาณี ณ. .; จันทร์บาง เ. . การใช้คลื่นความถี่วิทยุในการควบคุมเหาหนังสือ (Liposcelis entomophila) ในเมล็ดข้าวหอมมะลิ. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 49, n. 1, p. 119–129, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249322. Acesso em: 19 ส.ค. 2022.