ณ พัทลุง ฐ. .; ตังคนานนท์ ว. . การประเมินชนิดและปริมาณรงควัตถุของการสกัดหยาบใบที่เกิดโรคใบหงิกข้าว ในระยะการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันของข้าวสายพันธุ์ไทชุงเนทีฟ 1 . วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 49, n. 1, p. 130–143, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249323. Acesso em: 14 ส.ค. 2022.