หน่อแก้ว จ. .; เข็มมุกด์ ว. .; เจมส์ แมกกอฟเวิ่น โ. .; โตอนันต์ ช. . การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ต่อเชื้อรา Fusarium fujikuroi สาเหตุโรคถอดฝักดาบข้าว. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 49, n. 1, p. 144–154, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249324. Acesso em: 20 ส.ค. 2022.