กาฬภักดี เ. . .; เพียซ้าย อ. .; ศิริวรรณ์ ว. . .; กาฬภักดี พ. . .; เขียวขำ เ. . การประยุกต์ใช้ผงเชื้อ Trichoderma asperellum ต่อการควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าวที่เกิดจาก Rhizoctonia solani . วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 49, n. 1, p. 155–166, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249325. Acesso em: 9 ส.ค. 2022.