อุตรนคร ป. .; หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ห. ม. การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธี Data Envelopment Analysis . วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 49, n. 1, p. 167–178, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249326. Acesso em: 19 ส.ค. 2022.