หนานสายออ อ. .; อภิโชติธนกุล อ. . ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณส่งออกน้ำตาลทรายและน้ำตาลดิบของประเทศไทย โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมออโตรีเกรสซีฟไม่เชิงเส้นแบบเวฟเล็ต. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 49, n. 1, p. 179–191, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249330. Acesso em: 19 ส.ค. 2022.