ดวงวงษา จ. .; อึ้งเศรษฐพันธ์ เ. . ผลของสารสกัดจากพืช มะขามป้อม (Phyllanthus emblica) หอมแดง (Allium ascalonicum) และ ดอกแค (Sesbania grandiflora) ต่อการเจริญเติบโตและภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของปลานิล (Oreochromis niloticus). วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 49, n. 1, p. 192–202, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249331. Acesso em: 10 ส.ค. 2022.