นิลวิเชียร ป. .; ภูวัน น. .; เด็กหลี ภ. . ผลของวัสดุปูพื้นต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดและความเข้มสีของกุ้งเชอรี่. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 49, n. 1, p. 203–212, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249332. Acesso em: 19 ส.ค. 2022.