ดวงวงษา จ. .; ลีสง่า ส. . .; จุลอดุง ส. . .; โพธิ์ประดิษฐ์ ม. . .; เอกบุตร ป. . การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในปลาสลิดดอนนาชั่วรุ่นที่ 1. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 49, n. 1, p. 213–222, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249333. Acesso em: 10 ส.ค. 2022.