ไกรทัศน์ เ. .; เมฆสัมพันธ์ เ.; สมัชชานนท์ ท. .; มั่นธรรม เ. .; เรืองสอน ช. .; เวชสิทธิ์ อ.; ถาวรโสตร์ ณ. . . การประเมินการปนเปื้อน และการฟื้นตัวของสัตว์ทะเลกลุ่มปลาและครัสเตเชียน จากสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน ภายหลังเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลเข้าสู่พื้นที่ชายฝั่งทะเล จังหวัดระยอง. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 49, n. 1, p. 223–233, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249334. Acesso em: 19 ส.ค. 2022.