เบี้ยทอง ว. .; ศรีชนะ ด. . ผลของยีสต์จากโรงงานผลิตเบียร์ต่อค่าโภชนะและค่าการย่อยได้ในหลอดทดลอง ของรำละเอียด. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 49, n. 1, p. 234–240, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249335. Acesso em: 19 ส.ค. 2022.