นพรัตน์ไมตรี ม. .; ชุมแสงโชติสกุล ว. .; นาวา ม. .; ปานทอง อ. .; กิจพิพิธ ว. . ผลของอาหารสัตว์ฟังก์ชั่นจากพรีไบโอติกส์และซินไบโอติกส์ที่เสริมด้วยเศษหน่อไม้ฝรั่งตัดแต่งเหลือทิ้งต่อประสิทธิภาพการย่อยได้ของโภชนะ กรดไขมันที่ระเหยง่าย จุลินทรีย์ในไส้ตัน และมิญชวิทยาของลำไส้เล็กของไก่ไข่. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 49, n. 1, p. 241–257, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249336. Acesso em: 15 ส.ค. 2022.