บุญเรืองรอด พ. .; พงศ์พิสุทธา ร.; รัตนกรีฑากุล ช. . ปัจจัยทางสรีรวิทยาต่อการเจริญของ Fusarium solani สาเหตุโรคกิ่งแห้งกับทุเรียนและสารเคมีในการควบคุม . วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 49, n. 6, p. 1375–1387, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249549. Acesso em: 27 มิ.ย. 2022.