เฟื่องถี อ.; สุริหาร พ. .; เลิศรัตน์ ก. .; สนิทชน จ.; จันทร์แก้ว ส. . ความสามารถในการรวมตัวสำหรับลักษณะอายุเก็บเกี่ยวสั้น และผลผลิต ของสายพันธุ์แท้ข้าวโพดข้าวเหนียว และข้าวโพดหวาน. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 47, n. 1, p. 105–114, 2019. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249778. Acesso em: 12 ส.ค. 2022.