หาระโคตร พ. .; หมื่นสุข จ. .; จิระเกียรติกุล เ. .; สุริหาร พ. ความมีชีวิตและการเก็บรักษาเรณูในเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดหวานพิเศษจากเขตอบอุ่น. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 47, n. 4, p. 705–714, 2019. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249879. Acesso em: 5 ต.ค. 2022.