พรแก้วประเสริฐ โ. .; สนิทชน จ. .; สุริหาร พ. .; จันทร์แก้ว ส. .; มอญขาม ธ. . ความดีเด่นของข้าวลูกผสมเซบั้งไฟ 1 ภายใต้สภาพปกติและสภาพแล้งในระยะการเจริญเติบโตช่วงสืบพันธุ์. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 47, n. 5, p. 1005–1014, 2019. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249956. Acesso em: 5 ก.พ. 2023.