รัตนานิคม ค. .; นาสินพร้อม น. .; พงษ์จงมิตร . ธ. การเร่งสีไข่แดงโดยการเสริมสาหร่ายสไปรูลินาในอาหารเลี้ยงไก่ไข่. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 47, n. 6, p. 1195–1202, 2019. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250040. Acesso em: 6 ธ.ค. 2022.