โรจน์สวัสดิ์สุข น. .; อนุสนธิ์พรเพิ่ม ส. .; ธนะจิตต์ ศ. .; เขียวรื่นรมณ์ เ. . ผลของกากแป้งมันสำปะหลังต่อผลผลิตและการดูดใช้ธาตุอาหารของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ที่ปลูกในชุดดินโคราช. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 46, n. 2, p. 203–212, 2018. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250057. Acesso em: 2 ต.ค. 2022.