สิทธิการ ว. .; สนิทชน จ. .; โคเบลลี่ พ. . การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข6 ให้ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งโดยการเพิ่มยีนต้านทาน Xa21 และใช้เครื่องหมายโมเลกุล ช่วยในการคัดเลือก. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 46, n. 2, p. 267–276, 2018. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250065. Acesso em: 12 ส.ค. 2022.