สุวรรณวิวัฒน์ ช. .; ตรีโลเกศ ว. .; แจ่มใส ช. . การติดตามการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินบางประการและพืชทดลองที่ได้รับน้ำเสียโรงพยาบาลชุมชนในร่องซึม. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 46, n. 2, p. 409–418, 2018. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250080. Acesso em: 27 พ.ย. 2022.