บุญเกื้อ ป. .; ตรีโลเกศ ว. .; อิศรางกูร ณ อยุธยา ส. .; ชูสาย ช.; ศีลเตโช ศ.; HAMMECKER, C. .; HARTMANN, C.; สุวรรณัง น. . สมบัติทางฟิสิกส์ดินและการย่อยสลายของเศษซากใบยางพาราในแปลงยางพาราที่มีอายุแตกต่างกัน. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 46, n. 3, p. 497–506, 2018. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250099. Acesso em: 27 พ.ย. 2022.