เจียมใจ ว. .; อนงค์รักษ์ น. .; คำยอง ส. ลักษณะดินอันดับอัลทิซอลส์และแอลฟิซอลส์ในสวนลิ้นจี่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 48, n. 1, p. 177–188, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250157. Acesso em: 28 ก.ย. 2022.