วิทยาคุณ ส. .; เยื้องกลาง เ. .; ศรีนานวล ไ. . อิทธิพลของระดับผนังเซลล์และการเสริมไขสัตว์ในอาหารผสมครบส่วนที่ใช้ฟางข้าวบดหยาบเป็นแหล่งเยื่อใยหลักในโคนม. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 36, n. 1, p. 43–52, 2008. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250227. Acesso em: 5 ก.พ. 2023.