ศิริยาน ร. .; เลิศรัตน์ ก. .; สนิทชน จ. .; ธรรมเบญจพล เ. . การคัดเลือกพันธุ์แตงกวาต้านทานโรคไวรัสใบด่างเขียวแตง. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 38, n. 3, p. 215–224, 2010. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250386. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.