บุรีนอก เ. .; เยื้องกลาง เ. .; วสุเพ็ญ ไ. .; วงศ์สุทธาวาส ศ. .; สีสะอาด ค. .; KAWAMOTO, . Y. . การใช้แบคทีเรียกรดแลคติกในน้ำมันพืชหมักเป็นเชื้อตั้งต้นในอาหารผสมครบส่วนหมัก. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 36, n. 3, p. 245–254, 2009. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250426. Acesso em: 7 ก.พ. 2023.