นาสินพร้อม น. .; กตเวทิน ส. .; ดวงจินดา ม. . .; ธรรมเบญจพล เ. . . ความสัมพันธ์ของปริมาณ Heat Shock Protein 70 (HSP70) กับคุณภาพน้ำเชื้อในพ่อพันธุ์โคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 36, n. 3, p. 255–264, 2009. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250428. Acesso em: 7 ก.พ. 2023.