นิลาวงศ์ ค. .; ตรีโลเกศ ว. .; พลธานี อ. . การประเมินคุณภาพของดินสำหรับการผลิตกาแฟในอำเภอปากช่อง จังหวัดจำปาสักประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 37, n. 4, p. 293–302, 2009. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250434. Acesso em: 27 พ.ย. 2022.