บุรีนอก เ. .; สีสะอาด ค. .; หอมไสย ว. .; วงศ์สุทธาวาส ศ. .; เยื้องกลาง เ. .; วสุเพ็ญ ไ. . คุณภาพการหมักและคุณค่าทางโภชนะของหญ้ากินนีสีม่วงและถั่วอาหารสัตว์หมัก. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 39, n. 2, p. 137–146, 2011. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250479. Acesso em: 5 ธ.ค. 2022.